CAPITULUM VICESIMUM TERTIUM

Lēctiō prīma (versūs 1-40)

Exercitium 1

Mūtā tempus praesēns [ ... ] in perfectum. Exemplum:
Iānitor ōstium [claudit] clausit = Ōstium [clauditur] clausum est ā iānitōre.
 1. Magister epistulam [scrībit] _____ = Epistula ā magistrō [scrībitur] _____ est.

Exercitium 2

Exercitium 3

 1. Quid iānitor Iūliō trādit? ...
 2. Quid dīcit iānitor? ...
 3. Quōmodo Iūlius scit litterās ā Diodōrō missās esse? ...
 4. Quid est signum magistrī? ...
 5. Cūr Iūlius litterās magistrī legere nōn vult? ...
 6. Quid Iūlius magistrō dēbet? ...
 7. Quid Aemilia magistrum scrīpsisse arbitrātur? ...
 8. Quōmodo Iūlius epistulam aperit? ...
 9. Quid magister dē Mārcō scrīpsit? ...
 10. Quō diē epistula scrīpta est? ...
 11. Dē quā rē hic diēs magistrum monuit? ...
 12. Cūr Mārcus patrem aspiciēns pallet? ...
Lēctiō secunda (versūs 41-83)

Exercitium 4

Exercitium 5

Exercitium 6

 1. Estne tōta epistula dē pecūniā quam Iūlius dēbet? ...
 2. Cūr Aemilia magistrum mercēdem merēre putat? ...
 3. Num magister Mārcum litterīs suīs laudat? ...
 4. Cūr Mārcus laudem nōn meret? ...
 5. Quālis discipulus laudem meret? ...
 6. Quid Iūlius dīcit dē Mārcō? ...
 7. Quōmodo pater intellegit tabulam Sextī esse? ...
 8. Num Mārcus hoc negat? ...
 9. Quid Mārcus fatētur? ...
 10. Cūr māter nescit puerōs in viā pugnāvisse? ...
 11. Quid pater Sextī putābit? ...
 12. Cūr Mārcus iam rubet? ... Lēctiō tertia (versūs 84-155)