Key to LL26e

Ex. 9

 1. Quis fugam Daedalī et Īcarī animadvertit? ... Aliqui: pāstor, quī forte suspiciēns eōs vīdit, fugam animadvertit.
 2. Quid arbitrātus est pāstor quī eōs volāre vīdit? ... Eōs esse deōs arbitrātus est.
 3. Cūr pater et fīlius non rēctā viā Athēnās volāvērunt? ... Quia novā lībertāte dēlectātī sunt.
 4. Quid volantēs sub sē vīdērunt? ... multitūdinem īnsulārum vīdērunt.
 5. Quid est Peloponnēsus? ... Paenīnsula est.
 6. Quōmodo Peloponnēsus cum reliquā Graeciā coniungitur? ... terrā angustā, quae Isthmus vocātur, coniungitur.
 7. Quid est Corinthus? ... Est urbs Graeca pulcherrima, nec procul abest Athēnīs.
 8. Quārē Īcarus ad sōlem ascendit? ... Cupidus sōlem proprius aspiciendī erat.
 9. Quid tum puerō temerāriō accidit? ... In mare cecidit et mersus est.
 10. Quid appellātur id mare quō Īcarus cecidit? ... 'Mare Īcarium' appellātur.
 11. In quā insulā inventum est corpus puerī? ... In īnsulā Īcariā inventum est.
 12. Cūr Quintus fessus nōn est fabulās audiendō? ... Valdē dēlectatur Quintus tālēs fābulās audiendō.
 13. Quārē narrātur haec fabula? ... Nōn sōlum dēlectandī causā, sed etiam monendī causā narrātur.

Ex. 11

Macrons need to be double checked (used Wh. words)
 1. accidere, accidisse
 2. capere, cepisse, captum esse
 3. cōnsīdere, consēdisse
 4. -ficere, -fecisse, -fectum esse
 5. fīgere, fixisse, fictum esse
 6. invenire, invēnisse, inventum esse
 7. iungere, iūgisse, iunctum esse
 8. iuvāre, iūvisse, iūtum esse
 9. mergere, mersisse, mersum esse
 10. movēre, mōvisse, mōtum esse
 11. -spicere, -spexisse, -spectum esse
 12. ūrere, ūssisse, ūstum esse