CAPITULUM TRICESIMUM SEXTUM

Lēctiō prīma (versūs 1-86)

Exercitium 1

Exercitium 2

 1. quadrāta; restat
 2. casa; tegitur
 3. arx; firmīs
 4. praecipitābantur
 5. sacrum
 6. expulsus
 7. cōnsulēs
 8. augustum; sacrātum
 9. incendiō; refectum; cōnsecrātum
 10. splendet; marmore
 11. cellā; simulācrum; sēde
 12. triumphō
 13. sacrificium
 14. locātum; metallīs
 15. aes
 16. basilica; amplum; servantur
 17. palūs
 18. subterrāneā; dēdūcta; siccātum
 19. basilicīs
 20. Cūria; exstructum; senātus
 21. senātoribus
 22. celeber
 23. vīcus
 24. vēneunt

Exercitium 3

Exercitium 4

Exercitium 5

 1. Urbs Rōma in collibus locāta est quia eī collēs bene mūnīrī possunt. (vidē versum 4)
 2. Nōmen campī quī inter collēs et Tiberim patet est campus Mārtius. (versum 9)
 3. Moenia Rōmulī (antiquissima) fōrmam quadrātam habēbant. (v. 13)
 4. Rōmulus nōn in domō magnificā habitābat, sed in parvā domō pauperī. (v. 15)
 5. 'Domus Augustāna' in colle Palātīnō sita est. (v. 20)
 6. In Capitōliō templum clārissimum est templum Iovis Optimī Māximī. (v. 31)
 7. Illud templum ā Tarquiniō Superbō aedificātum est et ā L. Jūniō Brūtō sacrātum est. (vidē versūs 32-38)
 8. Templum Iovis Capitōlīnī iterum sacrātum est quia post incendium refectum est. (v. 40)
 9. Post triumphum imperātor ad idem templum Iovis Optimī Māximī ascedit. (v. 48)
 10. Templum Iūnōnis Monētae in summā arce situm est. (v. 52)
 11. In īnfimō Capitōliō situm est Tabulārium. (v. 55)
 12. Cloācā subterrāneā siccātum est forum Rōmānum. (v. 61)
 13. Medium forum appellātur 'Lacus Curtius' a nōmine equitis cuiusdam quī sē armātum cum equō suō in vorāginem ibi factam praecipitāvisse nārrātur. (v. 63)
 14. Aedificia pūblica amplissima in forō Rōmānō sunt duae basilicā, Aemilia et Iūlia. (v. 69)
 15. Cūria est aedificium quō senātus R. convenīre solet.
Lēctiō secunda: versūs 185-263

Exercitium 6

Exercitium 7

 1. ōrātorēs
 2. rostrīs; prorīs
 3. illustrissimus
 4. destructa
 5. focī
 6. aede
 7. ārdet
 8. exstinguitur
 9. aeternam
 10. Rēgia; pontificis; praefectus
 11. divina
 12. dīvus
 13. cremāre
 14. restituit
 15. aerārium; deponitur
 16. discordia; factiōnēs; patriciōs; plēbēiōs
 17. concordiā
 18. vetustāte; collapsa; faciem
 19. odore
 20. dēdicāta
 21. porticū; aurāta
 22. clīvō; triumphantēs
 23. boāriō; pecudēs
 24. āra
 25. prōmunturium; eminet

Exercitium 8

Lēctiō tertia: versūs 185-263

Exercitium 9

 1. interiecta
 2. renovātus
 3. superāvit
 4. genetrīcis
 5. statuae
 6. ulcīscī
 7. commīsit
 8. vōverat; incohāvit
 9. monumentum; Ultōris
 10. marmorea
 11. lateribus
 12. glōriātus; latericiam
 13. mausōlēum
 14. thermae; Thermae
 15. ibīdem; exercent
 16. ductus; inductus; longitūdinem
 17. aruātī
 18. bibliothecā

Exercitium 10

 1. Pompēius cūrāvit ad theātrum aedificandum
 2. Caesar cūrāvit ad Circum Māximum renovandum
 3. Appius Claudius Caecus cūrāvit ad Viam Appiam mūniendam
 4. Augustus cūrāvit ad aedēs collāpsās reficiendās
 5. Caesar cūrāvit ad novum forum faciendum
 6. Post incendium necesse cūrāre ad novam domum aedificandam
 7. Sacerdōtum negōtium est cūrāre ad sacrificia facienda

Exercitium 11

 1. 'Rōstra' vocātur locus ex quō ōrātōrēs verba faciunt quia rōstrīs nāvium captārum ōrnātur (v. 89-90).
 2. Rōstrum nāvis est hastae ferreae quae ē prōrā nāvis longae eminent (v. 90).
 3. Cicerō fuit ōrātor illustrissimus (v. 94).
 4. Aedēs Iānī clauditur cum per tōtum imperium populī Rōmānī terrā marīque pāx facta est (v. 103).
 5. Iānus tertium clausus est cum Augustus ad Actium classem M. Antōniī vīcisset (v. 105).
 6. Aedēs Vestae nōn est quadrāta, sed rotunda (v. 109).
 7. Ignis Vestae Rōmam urbem aeternam esse significat (v. 114).
 8. Officium virginum Vestālium est cūrāre nē ignis Vestae umquam exstinguātur (v. 113).
 9. In Regiā habitat pontifex māximus (v. 116).
 10. Pontifex māximus est summus sacerdōs, quī cēterīs omnibus sacerdōtibus Rōmānīs praefectus est (v. 118).
 11. Eō locō quō corpus Caesaris cremātum erat templum Dīvī Iūliī aedificātum est (v. 125).
 12. Aerārium est inter clīvum Capitōlīnum et basilicam Iūliam (v. 130).
 13. Castor et Pollux sunt geminī filiī Iovis quī saepius Rōmānīs in proeliī auxiliō vēnērunt (v. 139).
 14. Aedēs Concordiae eō tempore aedificāta esse dīcitur cum post longam discordiam quae populum R. dīvīserat in duās factiōnēs, patriciōs et plēbēiōs, tandem concordia omnium cīvium restitūta est (v. 147).
 15. Carcer R. appellātur Tulliānum (v. 155).
 16. Duodecim statuae in porticū deōrum stant (v. 160).
 17. Forum Boārium est forum celebre prope Tiberim flūmen ubi bōvēs aliaeque pecūdēs vēneunt (v. 176).
 18. In ārā Māximā Herculī sacrificia fīunt (v. 179).
 19. Circus Māximus est in valle Murciā, quae inter Palātinum et Aventīnum interiecta est (v. 187).
 20. C. Iūlius Caesar necātus est ad pedēs statuae Pompēiī in cūriā Pompēiā (v. 198).
 21. Venus 'genetrīx' vocābātur quia gēns Iūlia ā Venere orta esse dīcitur (v. 209).
 22. Brūtō et Cassiō victīs, Octāviānus necem Caesaris ultus est (v. 215).
 23. Eīs victīs, Templum Martis Ultōris aedificāvit (v. 221).
 24. Urbem marmoream Augustus sē relinquere glōriātus est (v. 229).
 25. Ossa Augustī in mausōleō eius servantur (v. 239).
 26. Rōmānī in thermās lavātum eunt (v. 246).
 27. Aqua in thermās ē montibus per longōs aquae ductūs dēdūcitur (v. 249).